NHÂN VIÊN CÔNG TY THÉP CHÍNH ĐẠI
  • Trở thành nhà sản xuất và kinh doanh thép ống hộp hàng đầu khu vực bằng viêc cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá cả cạnh tranh và dịch vụ tổ chức.
  • Trách nhiệm với xã hội, sản xuất thân thiện với môi trường.
  • Tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.
  • Tạo cơ hội làm việc và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.